Hz. İbrahim ne idi, ne değildi?

Ey Ehl-i Kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıp duruyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Hiç akıl etmiyor musunuz?

Siz ki, bir parça bilginiz olan konuda tartıştınız diyelim; hiçbir bilginiz olmayan şey hakkında nasıl oluyor da tartışmaya giriyorsunuz? Herşeyi Allah bilir, siz bilmezsiniz.

İbrahim ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. O bütün bâtıl inanışlardan uzak, dosdoğru bir Müslümandı ve asla müşriklerden değildi.

İnsanlardan İbrahim’e en yakın olanlar ise, ona uyanlar ile şu Peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah da mü’minlerin dostu ve yardımcısıdır.

Âl-i İmrân sûresi, 3:65-68

Ehl-i Kitaptan olup da hak açıkça ortaya çıktığı halde bâtıl iddialarında inat edenlere karşı, bu âyetler Müslümanların duruşunu açıkça bildiriyor ve İbrahim aleyhisselâm’ın onlarla hiçbir ilişkisinin olmadığını ve olamayacağını vurgulu bir şekilde ilân ediyor.

Kur’an Buluşmalarının 158’inci bölümünde, bu konuyu açıklayan pek çok âyet-i kerimeden bazılarına temas ettik ve bütün bu âyetlerin ışığında “İbrahim aleyhisselâm ne idi, ne değildi?” sorusunun cevabını aradık. Ortaya şöyle bir liste çıktı:

Yahudi değildi
Hıristiyan değildi
Müşrik değildi
Hanîf idi
Müslüman idi
Salih idi
Şakir idi
Başlı başına bir ümmet idi
Evvâh idi (içli, yüreği yanık)
Halîm idi
İmam (önder) idi
Rüşd sahibi idi
Çok vefalı idi
Münîb idi (Allah’a yönelen, kendisini Allah’a vermiş)
Sıddık idi (özü sözü doğru, çok sadık, sıdkı bütün)

Dersin ayrıntılı açıklamasına şu adresteki video kaydından erişebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=NMZUtLUicek