Allah'ın yarattığını değiştirmek nasıl olur?

Günümüzün en ıztırap verici problemlerine son derece net ifadelerle dikkatçeken âyetler, 257. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

UTESAV organizasyonuyla Karadeniz Vakfının İstinye Tesislerinde gerçekleşenBuluşmada Nisâ sûresinin şu mealdeki 117-121. âyetlerini okuduk:

Onlar Allah’ıbırakıp da dişilere yakarıyorlar. Aslında onlar inatçı şeytandan başkasınayakarmış olmuyorlar.

Şeytana iseAllah lânet etti. O da dedi ki: “Ben de Senin kullarından kendime belli bir payçıkaracağım.

“Onlarısaptıracağım, onları kuruntularla avutacağım. Ben onlara emredeceğim, onlar dahayvanlarının kulaklarını kesecekler. Ben onlara emredeceğim, onlar da Allah’ınyarattığını değiştirecekler.” Artık kim Allah’ı bırakıp da kendisine şeytanıdost ve yardımcı edinirse, apaçık bir hüsrana düşmüş olur.

Şeytan onlaravaadlerde bulunur, onları kuruntularla oyalar. Lâkin şeytanın onlara vaadettiği, bir aldatmadan başka birşey değildir.

Öylelerininvaracakları yer Cehennemdir; oradan kaçıp sığınacak bir yer de bulamazlar.

Bu âyet-i kerimelerden birincisi, bir taraftan kadına hiçbir değervermeyen, kız çocuğunu da toprağa gömerek onun utancından kurtulmaya çalışacakkadar vahşîleşen bir toplumun, diğer taraftan da taptıkları putlara dişiisimleri vermekle düştükleri gülünç durum üzerinden zamanımıza şöyle bir dersveriyordu:

Siz güya kadına değer vermek, onu özgürlüğüne kavuşturmak gibi iddialardabulunuyor, hattâ onu mabud derecesine çıkarıyorsunuz; ama bunu yaparken onu hertürlü süflî heveslerin odağına yerleştiriyor ve aşağılamış oluyorsunuz. Bunuyapmakla da kadına değil, aslında azgın şeytana kulluk ediyorsunuz, ama bununfarkına bile varamıyorsunuz.

Diğer taraftan, şeytanın “Ben emredeceğim, onlar Allah’ın yarattığınıdeğiştirecekler” şeklindeki ahdi de yine zamanımıza yönelik çok önemli mesajlariçeriyordu. Bu mesajları da büyük müfessir Elmalılı merhum şu şekildeözetlemişti:

Hilkatinsuretini veya sıfatını değiştirerek vechini tahvil edecekler, fıtratı kemalinegötürecek yerde bozacaklar, çığırından çıkaracaklar. Tefsirlerde varid olanmisallere nazaran:

– kadını erkek,erkeği kadın yapmaya çalışacaklar; kadın yerine erkek, erkek yerine kadınkullanacaklar . . .

– âzâlarınıvezaif-i hılkiyelerinin hilâfına kullanacaklar,

– nikâh yerinesifah edecekler,

– temizibırakıp pisliklere koşacaklar,

– menfaatibırakıp mazarratı ihtiyar edecekler,

– ciddiyâtıbırakıp eğlenceye heves edecekler,

– vazifedenkaçıp oyuna gidecekler,

– doğruluğubudalalık, eğriliği hüner sayacaklar,

– helâle haram,harama helâl, iyiye kötü, kötüye iyi diyecekler, hayır yerine şer işleyecekler,

– imar edilmesilâzım geleni tahrip, tahrip edilmesi lâzım geleni imar edecekler,

– kanun-uıstıfâyı suiistimal ile hilkat hilâfına itiyadlar edinecekler,

– kanun-uhilkat hilâfına işler yapacaklar,

– ruhlarınınfıtratındaki selâmet ve safvetlerini bozacaklar,

– “Fıtrat diniki, insanları Allah onun üzerine yaratmıştır” (Rum, 30:30) olan din-i kayyımı,sırat-ı müstakîmi, hakperestliği bırakacaklar, mahlûku hâlık yerine koyacaklar,tevhidden çıkacaklar, bâtıl dinler ve fikirler arkasında koşacaklar, şuna bunataabbüd edecekler, şeytanet peşinde dolaşacaklar, “Allah’ın yaratışındadeğişiklik yoktur” (Rum, 30:30) olduğunu bilmeyecekler, bilseler biletanımayacaklar.

257. Kur’an Buluşmasının kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

Herkese açıkolarak cereyan eden Kur’an Buluşmaları MÜSİAD Genel Merkezinde Cumartesisabahları 6:50’de kılınan sabah namazından sonra simit-peynir-çaydan meydanagelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devamediyor.

Programda hanımlara da yer ayrılmış bulunuyor.