Mutlak vekilliği Bediüzzaman ve Mustafa Sungur nasıl açıklıyor?

Risale-i Nur cemaatleri içinde yeni bir ihtilâf konusu olarak ortaya çıkan “mutlak vekillik” konusundaki tartışmalar, biri Bediüzzaman Said Nursî’ye, diğeri de Bediüzzaman’ın “Hayatım hayatınla devam edecek” hitabına mazhar olan talebesi Mustafa Sungur’a ait iki belge ile yeni bir boyut kazandı.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Şualar adlı eserinde yayınlanan ve kendisine ait olan bir mektubunu, Vukufiyet sitesi yazarlarından Fatih Çınar “Vekilliğe Dair Bir Mektup” başlığı altında yayınladı.

“Bediüzzaman’ın “DÜNYA İŞLERİ”nde tevkil ettiği kişileri “uhrevî / Kuranî / imanî / ilmî işler”de vekil bilmek en başta bu kişilere kaldıramayacakları vazifeleri yüklemek anlamına geliyor” diyen Çınar, bu ikinci alanın Risale-i Nur’a ve cemaatin şahs-ı manevîsine ait olduğunu kaydetti.

Fatih Çınar’ın http://vukufiyet.com/vekillige-dair-bir-mektup.html adresinden orijinaline ulaşabileceğiniz yazısında sözünü ettiği mektupta Bediüzzaman Said Nursî aynen şöyle diyor:

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Şimdi namazda bir hâtıra kalbe geldi ki kardeşlerin ziyade hüsnüzanlarına binaen senden maddî ve manevî ders ve yardım ve himmet bekliyorlar. Sen nasıl dünya işlerinde hasları tevkil ettin, erkânların meşveretlerine bıraktın ve isabet ettin. Aynen öyle de uhrevî ve Kur’ânî ve imanî ve ilmî işlerinde dahi Risale-i Nur’u ve şakirtlerinin şahs-ı manevîlerini tevkil eyle; o hâlis, muhlis hasların şahs-ı manevîleri senden çok mükemmel o vazifeni kendi vazifeleriyle beraber yaparlar. Hem daima da şimdiye kadar yapıyorlar. Mesela seninle görüşen muvakkat bir dirhem ders ve nasihat alsa, Risale-i Nur’dan, bir cüz’ünden yüz dirhem ders alabilir. Hem senin yerinde ondan nasihat alır, sohbet eder. Hem Nur şakirtlerinin hasları bu vazifeni her vakit yapıyorlar. Ve inşaallah pek yüksek bir makamda bulunan ve duası makbul olan onların şahs-ı manevîleri daimî beraberlerinde bir üstad ve yardımcıdır diye ruhuma hem teselli hem müjde hem istirahat verdi.

Şualar

MUSTAFA SUNGUR NE DİYOR?

Risale Haber’de yayınlanan video ise, Bediüzzaman Said Nursî’nin en yakın talebe ve hizmetkârlarından olan ve Zübeyir Gündüzalp ile birlikte Bediüzzaman’ın “Hayatım hayatınla devam edecek” iltifatına mazhar olan merhum Mustafa Sungur’un bir sohbetinden kısa bir kesiti içine alıyor.

Bu sohbette Mustafa Sungur mutlak vekillik konusuna temas ediyor ve Üstadın muhtelif mektuplarına atıfta bulunarak “yüzlerce vâristen” söz ettiğini hatırlatıyor ve “Her bir has talebe bir Said’dir” dediğini naklediyor, ayrıca Afyon hapsinde bulunanlara icazet verdiğini hatırlatıyor ve “Hani beş altı kişiydi?” diye soruyor.

Vekillik meselesinin bir postnişinlik meselesi olmadığını söyleyen Mustafa Sungur, sözlerini şöyle bağlıyor:

“Üstad hepimize şunu demiş: Doğru gidin, istikametle gidin, talebesiniz. Talebelik bize yeter de artar bile elhamdülillâh.

Sohbette, Bediüzzaman’ın mutlak vekilleri arasında adı geçen diğer bir talebesi Ahmet Aytimur da bulunuyor ve Mustafa Sungur’u tasdik ediyor.

Risale Haberin sitesinde https://www.risalehaber.com/mustafa-sungur-agabeyden-mutlak-vekil-aciklamasi-711v.htm adresinden erişebileceğiniz video kaydı: