Dinî hayatın gençlik iksiri: fetvâ

Günümüzün en önemli problemlerinden biri olan “fetva” konusu, 259. Kur’anBuluşmasının başlıca konularından birini teşkil ediyordu. Buluşmanın bir diğerağırlıklı konusu ise, yetim kızların hakları idi.

UTESAV organizasyonuyla Karadeniz Vakfının İstinye tesislerinde gerçekleşenBuluşmada Nisâ sûresinin şu mealdeki 126-127. âyetlerini okuduk:

Göklerde nevar, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Ve Allah herşeyi kuşatmıştır.

Kadınlar hakkında senden fetvâ istiyorlar. De ki: Size onlar hakkındaki fetvâyı Allahveriyor. Haklarını vermeksizin nikâhlamak istediğiniz / istemediğiniz yetimkızlar ile güçsüz ve korunmasız çocuklar hakkındaki hükümler ve yetimlerinhakkını âdil bir şekilde gözetmenize dair emirler, kitapta size okunuyor. Hayırolarak siz ne işlerseniz, muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir.

Fetvâ, gerçekte kişinin inancını ve dinî hayatını sağlamlaştıran çok önemlibir uygulama olduğu için Kur’ân’da bu isimle anılmıştı. Ancak bu, fetvâ vermeyeehliyetli kimselerin varlığını gerektiriyordu. Aksi takdirde, bilen-bilmeyenherkesin gelişigüzel fetvâlar vermeye kalktığı bir zamanda – şimdi olduğu gibi– böyle fetvâların dini sağlamlaştırmak bir yana dursun, daha da zaafauğratmaktan başka bir sonuç vermesi beklenemezdi. Bunun çözümü ise, fetvâ içinbaşvuracağı kimseleri tesbit etmekte herkesin son derece sorumlu davranmasıylamümkün olabilirdi.

Yetim kızların durumu ise Nisâ sûresinin başında ele alınmış olmaklabirlikte, burada onların haklarını gözetmek hususunda insanlar bir kere dahauyarılıyordu. Bu tekrarın sebebi ise, Ashab-ı Kiramın bu konudakihassasiyetlerinin sonucu olarak meseleyi yeniden gündeme getirmeleri veResulullahtan (s.a.v.) açıklama istemeleriydi. Kur’ân’ın konuyla ilgili cevabıise, hem geçmişteki haksızlıkları hiçbir iz bırakmayacak şekilde ortadankaldırmaya, hem de insanların içinde iyilik, güzellik, fazilet tohumlarınıyeşertmeye yönelik muhteşem bir eğitim sürecini sergiliyordu.

259. Kur’an Buluşmasının kesintisiz video kaydını bu bağlantıdanizleyebilirsiniz:

Herkese açık olarak cereyan eden Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahlarıMÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde 6:50’de kılınan sabah namazındansonra simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’dabaşlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlara da yer ayrılmış bulunuyor.