Ayetlerin sonlarına dikkat

Toplum hayatıyla ilgili çeşitli hükümlerin ve iç ve dışdüşmanlarla ilgili ikazlardan sonra, Nisâ sûresinin 133-134. âyetleri,muhataplarını ayrıntılarda boğmamak için, manzaranın bütününe dikkat çekiyor:          

Eğer O dilerse, ey insanlar,sizi yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah’ın gücü buna elbetteyeter.

Kim dünya mükâfatını isterse,Allah katında hem dünyanın, hem de âhiretin mükâfatı vardır. Ve Allah herşeyiişitir, herşeyi görür.

UTESAV organizasyonuyla internet ortamındagerçekleştirdiğimiz Kur’an Buluşmalarında, bu âyetlerle ilgili olarak özetle şutesbitleri yaptık:

 • Kur’ân-ı Kerim, AllahTeâlânın her türlü noksan sıfattan münezzeh olduğunu her vesile ile tekrartekrar hatırlatır.
 • Her ne kadar bu gerçeğibilsek de, hayatın akışı sebepler vasıtasıyla cereyan ettiği için, ayrıca inkârve isyan edenler de gözümüzün önünde bir cezaya çarptırılmadığı için, bugerçekten gaflet edebilir ve bu durumun hep böyle devam edeceği vehmine kapılabiliriz.
 • Kendilerini vazgeçilmezgörenler bunu sık sık hatırlasın / siz de onlara bunu hatırlatın.
 • Allah’a tevekkül edecekolanlar da bunu unutmasınlar / ne kadar büyük bir kudret ve rahmet kapısınadayandıklarını bilerek ferahlansınlar.
 • Âyet sonlarının buözelliğine dikkat!

İkinci âyet-i kerimenin sonu da Allah Teâlânın “Semî” ve“Basîr” (herşeyi işiten ve herşeyi gören) ism-i şerifleriyle bitiyordu. Budurum da bize şu hususları hatırlattı:

 • bütün duaları işitir / birdua bir başka duaya mâni olmaz / bir cevap bir başka cevaba mani olmaz.
 • Kullarına işitme ve görmeduyularını da bahşeden Allah’tır.
 • Her mahlûku için, seslerâleminden ona uygun bir nasip tayin etmiştir.
 • Nasiplerin en büyüğü ve enzengini ise insanın, özellikle mü’min insanın nasibidir:
 • Kulakları onun için dünyayıbülbülün sesinden gök gürültüsüne, suyun şırıltısından her insan için ayrı ayrıtakdir edilmiş ve ayrı ayrı güzelliklere bürünmüş seslere kadar alabildiğinezenginlik içinde bir konser salonu haline getirecek şekilde düzenlenmiştir.
 • En önemlisi de, bütün buseslerin çok sesli tek bir koro halinde anlattıkları büyük hakikati işitmek veanlamak da insana bahşedilmiş en büyük bir nimettir.
 • İşte, bütün bu nimetlerledonatılmış bir aziz misafir olarak bir insan bu gezegen üzerinde Yer ve GöklerRabbine yönelip dualarını sunduğu zaman, Rabbi de onu, kâinatta başka hiçbirdua yokmuşçasına önemle işitir, dinler ve ona cevap verir.
 • Herşeyi görüp işitmeyenvarlıklar ilâh olabilir mi? Herşeyi görüp işitmeyene kulluk edilir mi?
 • Her iki ism-i şerif demü’min için büyük müjdeler taşır:
 • Onu her halinde, herihtiyacında gören, elini açıp niyaz ettiğinde işiten, hiçbir an ve hiçbirhalinde ondan habersiz bulunmayan Rabbinin gözetimi ve himayesi altındadır.Aldığı her nefeste, her hareketinde, her ihtiyacında, her sıkıntısında “Benigören ve beni dinleyen bir Rabbim var” diyebilmek, mü’min kullara ebedîCennetlerden esintiler taşıyan bir büyük sevinç, huzur ve mutluluktur.
 • Âyet sonlarında butanımların yer alması ve sık sık mü’minlere hatırlatılması, sahih bir imanıninşasında ve hayata yansıtılmasında çok büyük önem taşır.

Kur’an Buluşmalarının 262. bölümüne ait kesintisiz videokaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV’ın Erdemli Hayat projesi kapsamında düzenlenmekteolan ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, virüssalgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayatadresinden Cumartesi sabahları 7:30-9:00 arasında yayınlanıyor.