Kur'an ve Hadis öyle demiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde yaptığı konuşmadan:

Kadın ailenin hem ayrılmaz bir parçası hem de lokomotifidir. Aile, kadın ve erkeğin ortaklığında devam eden hayati bir meseledir. Öyle sanıldığı gibi geçim işlerinin erkeğe ev işlerinin kadınlara yüklenmesi söz konusu değildir.”

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’den:

Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar.[1]

Resulullah’ın (s.a.v.) hadis-i şeriflerinden:

Hepiniz yöneticisiniz ve yönettiklerinden sorumlusunuz. İmam (devlet başkanı) bir yöneticidir ve halkından sorumludur. Her adam ailesinde yöneticidir ve yönettiklerinden sorumludur. Kadın da kocasının evinde yöneticidir ve yönettiklerinden sorumludur. Hizmetçi / işçi de patronunun malında yöneticidir ve yönettiklerinden sorumludur.[2]

Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız iffet ve namuslarını korumalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları geleneklere uygun biçimde yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda Allah’tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın.[3]

***

Kime iman edip itaat edecekleri konusunda tereddüde düşmemeleri için, bütün Müslümanlara bir hatırlatmadır.


[1] Nisâ sûresi, 4:34 (Diyanet Vakfı meâli).

[2] Buharî, İstikraz: 20; bkz. Müslim, İmâre: 20.

[3] Müsned, 7:307, 330, 376; Buhârî, Ḥac: 132, Meġāzî: 78; Müslim, Ḥac: 147; Ebû Dâvûd, Menâsik: 56, 61; Tirmizî, Tefsîrü’l-Ḳurʾân: 10; İbn Mâce, Menâsik: 76, 84.