Allah mü'minlere böyle yardım eder

Allah Teâlâ Bedir savaşında mü’minlere meleklerle yardım ettiğini Kur’ân-ı Kerimde açıkça bildiriyor ve tedbirini alan, sabır ve sebat eden ve Allah’a güvenen mü’minlere istikbalde de yardım edeceğini vaad ediyor.

Kur’an Buluşmalarının 181’inci bölümünde bu konuyla ilgili olarak incelediğimiz âyet ve hadislerden bazıları şöyle:

Bedir’de siz zayıf durumda olduğunuz halde Allah size yardım etmişti. Öyleyse Allah’tan sakının ki, şükretmiş olasınız.

Sen o gün mü’minlere “Rabbinizin size indirdiği üç bin melekle yardım etmesi yetmez mi?” diyordun.

Evet! Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, düşmanlarınız şu anda size âniden saldıracak olsa bile, Rabbiniz size beş bin nişanlı melekle yardım gönderir.

Âl-i İmrân, 3:123-125

***

Rabbin meleklere “Ben sizinle beraberim; iman edenleri destekleyin,” diye vahyetmişti. “Kâfirlerin de kalplerine korku salacağım. Vurun boyunlarına onların; doğrayın bütün parmaklarını!”

Çünkü onlar Allah’a ve Resulüne karşı çıktılar. Allah’a ve Resulüne karşı çıkanlara ise Allah’ın cezası pek şiddetlidir.

Enfal, 8:9-13

***

Cebrail aleyhisselâm birgün Hz. Peygambere (s.a.v.) gelerek sordu:

“İçinizdeki Bedir gazilerini nasıl kabul ediyorsunuz?”

Hz. Peygamber “Biz onları Müslümanların en faziletlileri sayarız” buyurdu veya buna benzer bir söz söyledi.

Cebrail “Biz de meleklerden Bedir gazasında bulunanları öyle sayarız” dedi.

Buharî, Megazî: 11; İbni Mâce, Mukaddime: 11

***

Sa’d b. Ebî Vakkas (r.a.):

Uhud gününde Resulullah’ın (s.a.v.) sağında ve solunda, daha önce hiç görmediğim beyaz elbiseli iki adam gördüm; onu yaman bir şekilde savunuyorlardı. Bunlar Cebrail ve Mikâil aleyhimesselâm idi.

Buharî, Megazî: 18; Müslim, Fezâil: 46-47

***

İbni Abbas (r.a.) anlatıyor: Bedir gününde, Müslümanlardan birisi, müşriklerden birini kovalarken, yukarıdan bir kırbaç sesi işitti. Bir atlı, “Haydi Hayzûm!” diye atına sesleniyordu. O sırada, önündeki müşriğin boylu boyunca yere serildiğini gördü. Adam burnuna bir darbe yemiş, yüzü kamçıyla yarılmış, yaraları yeşil renge dönüşmüştü. Ensârdan olan bu zat Resulullah’a (s.a.v.) gelerek bunu anlattı. Resulullah “Doğru söyledin,” buyurdu. “Bu üçüncü semâdan gelen bir yardımdır.”

Müslim, Cihad: 58

***

Allah size yardım ederse, kimse size üstün gelemez. Eğer Allah sizi yardımsız bırakacak olursa, Ondan başka size yardım edecek kim var? Onun için, mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.

Âl-i İmrân, 3:160

***

Bu âyet ve hadislerin açıklamalı olarak ele alındığı 181’inci Kur’an Buluşmasını şu bağlantıdan izleyebilirsiniz: