Asr-ı Saadetten günümüze bir ders

Uhud harbinde Resulullah’ın (s.a.v.) emrine uymakta bazı Sahabîlerin gösterdikleri gevşeklik yüzünden İslâm ordusu ağır kayıplar vermişti.

Yaşanan bu tecrübe, Müslümanlar için büyük bir ders teşkil etti. Yapılan hatâ ve neticesi herkesin gözleri önündeydi.

Fakat bu konuda inen âyetler, yaşanan olaylardan alınacak dersleri göstermekle beraber, şiddetli ifadeler içermiyor, bilâkis mü’minlere ümit veren ve onları aydınlık bir istikbale sevk eden müjdeler taşıyordu.

Allah’ın Resulü de her zamanki gibi Sahâbîlerine karşı çok şefkatliydi. Onları cezalandırmadı, onlara kötü söz söylemedi, yaptıklarını başlarına kakmadı.

Bu konuyla ilgili olarak inen âyet-i kerimede de Peygamberimizin bu davranışı övüldü.

Onları affetmesi istendi, ayrıca Allah’ın da onları bağışlaması için dua etmesi emredildi.

Daha da ötesi:

Onlarla istişare etmeye devam etmesi emir buyuruldu.

Halbuki istişarede onların ekseriyeti Peygamberimizin reyine muhalif rey izhar etmiş, Peygamberimiz de onlara kendi reyini terk ederek onlara uymuş ve düşmanı şehir dışında karşılamayı tercih etmişti. Sebeplere bakılacak olursa, Peygamberimizin reyine uyulduğu takdirde bu zayiatın yaşanmayacağını söylemek de mümkün olabilirdi. Oysa Kur’ân bütün bunlara rağmen yine onlarla istişare etmesini Peygamberimize emrediyordu.

Yaşanan bu tecrübeden sonra o Sahâbîler, gerek Peygamberimizin hayatında, gerekse daha sonra, Allah’ın izniyle nice zaferler kazandılar ve dünyaya medeniyet öğrettiler.

Şimdi, âsilere karşı kahramanca direnerek devlete ve millete sadakatlerini ispat etmiş olan asker ve sivil yöneticilerimizden bazılarının son darbe teşebbüsü esnâsındaki bazı hatâları sebebiyle mâruz kaldıkları tenkitlere karşı Asr-ı Saadetteki bu hadiseyi ve bu âyetin uyarısını hatırlama zamanıdır:

 

Allah’tan bir rahmet sayesindedir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp gitmişlerdi. Onları affet, onlar için istiğfar et ve işlerinde onlarla istişare et. Kararını verdiğinde de yalnız Allah’a dayan. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever.

Âl-i İmran, 3:159